අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

10
මැයි2019
Prayers of Condolence and Injured people at the bomb blast

Prayers of Condolence and Injured people at the bomb blast

Prayers of Condolence and Injured people at...

08
මැයි2019
Gramashakthi Facilitation Workshop

Gramashakthi Facilitation Workshop

Gramashakthi Facilitation Workshop  The Gramashakthi Facilitation Workshop was...

08
මැයි2019
Discussion Regarding Gamperaliya Project

Discussion Regarding Gamperaliya Project

Discussion Regarding Gamperaliya Project The Discussion Regarding Gamperaliya...

07
මැයි2019
Blood Donation Camp - 2019

Blood Donation Camp - 2019

Blood Donation Camp - 2019 The Event...

01
මැයි2019
Workshop Regarding to handle the B3S Software

Workshop Regarding to handle the B3S Software

Workshop Regarding to handle the B3s Software...

01
මැයි2019
Certification Ceremony For the Students of Moral class

Certification Ceremony For the Students of Moral class

Certification Ceremony For the Students of Moral...

01
මැයි2019
Mourning Day

Mourning Day

Mourning Day          ...

01
මැයි2019
Samurdhi Tamil Sinhala New year Sports Meet

Samurdhi Tamil Sinhala New year Sports Meet

Samurdhi Tamil Sinhala New year Sports Meet...

30
අප්‍රේ2019
Tamil sinhala New year Programme - 2019

Tamil sinhala New year Programme - 2019

Tamil sinhala New year Programme - 2019...

29
අප්‍රේ2019
Trade Fair - 2019

Trade Fair - 2019

Trade Fair - 2019 The Business Trade...

29
අප්‍රේ2019
Maintenance of Planted Trees

Maintenance of Planted Trees

Maintenance of Planted Trees Under the Programme...

09
අප්‍රේ2019
Drugs Free Country

Drugs Free Country

Drugs Free Country According to the Circular...

04
අප්‍රේ2019
International Women's Day 2019

International Women's Day 2019

International Women's Day 2019 International Women's Day...

03
අප්‍රේ2019
Divisional Sports Meet - 2019

Divisional Sports Meet - 2019

Divisional Sports meet between Sports club Registred...

Scroll To Top